Nowoczesne usługi geodezyjne

Bogate doświadczenie w dostarczaniu szerokiego wahlarza usług geodezyjnych pozwala nam wykonywać niemal każde, technicznie wymagające projekty wedle zapotrzebowania klienta. Niektóre z nich prezentujemy poniżej. Jeśli chcą Państwo zrealizować projekt, który nie jest poniżej wyszczególniony, proszę opisać zlecenie tutaj, odpowiemy w ciągu 24 godzin!

Wytyczenia budynków, przyłączy

Tyczenia budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu, dróg, placów, chodników, małej architektury, pozostałych elementów zagospodarowania terenu, itp. Stosujemy różnorodne techniki pomiarowe, uwzględniające rachunek ekonomiczny. Wskażemy kolizje realizowanych obiektów z istniejącym podziemnym uzbrojeniem terenu. Dokonamy stosownej, wymaganej prawem, aktualizacji danych w ewidencji gruntów, wynikającej ze zmiany sposobu użytkowania, powstałej z chwilą rozpoczęcia procesu inwestycyjnego.

Inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy

Inwentaryzujemy i sporządzamy geodezyjną dokumentację powykonawczą dla różnego rodzaju obiektów: budynków i budowli, przyłączy, sieci uzbrojenia terenu, dróg, placów, chodników, małej architektury, innych elementów zagospodarowania terenu. Stosujemy różnorodne techniki pomiarowe, uwzględniające rachunek ekonomiczny. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego dokonujemy aktualizacji danych w zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Pomiary lokali mieszkalnych i użytkowych

Pomiary wykonujemy w lokalach i budynkach różnego przeznaczenia: mieszkaniowych, usługowych, biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych, itp. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem zapewniającym niezawodny, szybki i precyzyjny pomiar z automatyczną rejestracją wyników pomiaru. Posiadane oprogramowanie umożliwia szybkie obliczenie poszukiwanych wielkości oraz sporządzenie rysunku w formie numerycznej.

Podziały nieruchomości w trybie przepisów o gospodarce nieruchomościami, podziały nieruchomości rolnych i leśnych

Podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela. Postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub z urzędu.

Wznowienie granic nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości

Rozgraniczenia polegają na ustaleniu spornych granic nieruchomości. Odtwarzamy na gruncie przebieg granic na podstawie śladów, znaków granicznych oraz dokumentów z ewidencji gruntów. W przypadku braku tych danych przyjmujemy od stron oświadczenia na temat przebiegu granicy. Jeżeli nie ma sporu co do przebiegu granicy, postępowanie kończy się decyzją administracyjną o ustaleniu przebiegu granicy. Strony mogą również zawrzeć przed geodetą ugodę regulującą przebieg granicy.

Regulacja stanów prawnych

Wykonujemy wszelkie czynności związane z badaniem i regulacją stanu prawnego nieruchomości (zakładanie ksiąg wieczystych, dokonywanie wpisów w księdze wieczystej, dziedziczenie nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości, ustanawianie służebności drogi koniecznej, zniesienie współwłasności nieruchomości). Określenie tego stanu to jeden z najważniejszych etapów poprzedzających zakup interesującej inwestora nieruchomości. Poprawne jego ujawnienie ma nie tylko znaczenie z punktu widzenia obrotu gospodarczego, ale leży przede wszystkim w interesie właściciela nieruchomości. Brak uregulowanego stanu prawnego jest jej poważną wadą prawną. Sporządzamy pełną geodezyjną dokumentację do celów prawnych.

Udział razem z Państwem w przetargach

Asystujemy i doradzamy firmom geodezyjnym i inwestorom biorącym udział w przetargach.

Wycena prac geodezyjnych do ofert przetargowych

Pozyskujemy materiały niezbędne do wyceny prac geodezyjnych oraz wykonujemy wycenę na zlecenie.

 • Slider-Obsluga-4
 • Slider-Opracowanie-2
 • Slider-Opracowanie-3
 • Slider-Opracowanie-4
 • Slider-Opracowanie-5

Ostatnie realizacje

 • Kanał Gliwicki
  Modernizacja Kanału Gliwickiego - 39.4km (wraz z Kanałem Kędzierzyńskim - 4.5km) - prace przygotowawcze. Przedmiot zamówienia obejmował: Mapę do celów projektowych Wykonanie mapy batymetrycznej dna kanału (NMT) Przekroje podłużne i poprzeczne kanału Pomiary sprawdzające...
  więcej...
 • NOSPR, Katowice
  Geodeta uprawniony i właściciel firmy Geo-Proces, Bogdan Babiński pełnił funkcję inspektora nadzoru geodezyjnego z ramienia miasta Katowice.  ...
  więcej...
 • Gazociąg wys. ciśnienia, Dolny Śląsk
  We współpracy z firmą projektową Tractebel Engineering S.A. z Katowic, wykonywaliśmy mapy do celów projektowych do dwóch dużych projektów gazociągu: Dodatkowo wykryliśmy wykrywaczem i pomierzyliśmy istniejący gazociąg....
  więcej...
 • Dworzec Autobusowy, Tarnowskie Góry
  Umowa obejmowała obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację podwykonawczą Dworca Autobusowego w Tarnowskich Górach....
  więcej...